Privacy statement

Privacy Statement Certin Incasso B.V. ten behoeve van www.certincasso.nl en www.certin.nl

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 oktober 2009.

Certin Incasso B.V. (Hierna: Certin) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten, relaties en debiteuren van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´.

Certin houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Certin is aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. De verwerking van uw persoonsgegevens – hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt – is door Certin gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Certin in overeenstemming met dit Privacy Statement is. In dit Privacy Statement informeert Certin u over de wijze waarop Certin met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens Algemeen:

Certin maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) tot uw identiteit kunnen worden herleid.

Certin kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Certin uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten. Tevens kunnen door ons anonieme gegevens worden verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Certin uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als debiteur om:

  1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
  4. uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Certin verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor gegevensbescherming. Certin kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Certinbewerkerovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Certin, voor zover dit toegestaan is, op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Certin

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Certin met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Certin. (Prins Hendrikstraat 1, 2011 VM Haarlem) onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Certin voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Daarnaast dan kunt u als debiteur bellen met het nummer dat op de aanmaning staat, dan wel een e-mail sturen aan onze klantenservice via info@certincasso.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of als u deze wilt wijzigen. Wij zullen zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten omgaan.

Cookiebeleid

Certin maakt gebruik van Google Analytics. Zoals veel andere services gebruikt Google Analytics directe cookies om interacties van bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Verwijderen cookies

Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Neem contact op

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht