Sitevoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.certin.nl) van Certin. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Algemene informatie

Deze internetsite is uitsluitend vervaardigd voor informatieve doeleinden. Door deze internetsite te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Deze internetsite bevat slechts basisinformatie. Hoewel Certin tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, garandeert Certin niet dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. U draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Certin garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het is niet toegestaan deze internetsite op een dusdanige wijze te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Certin hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Certin de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Certin aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Certin niet geverifieerd.

Communicatie per internet

De beveiliging van berichten die tussen uw personal computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Certin garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Certin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Certin, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Certin op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het op welke wijze dan ook benaderen, bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze internetsite, de via deze internetsite aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Disputen hierover dienen bij uitsluiting aan de bevoegde rechter in Haarlem te worden voorgelegd.

Wijzigingen

Certin behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.